Certification

                 

                                 

 

Organisations and companies strive to obtain a management system certificate according to international ISO standards, although certification is not obligatory. The best reason for implementation and certification is to improve the efficiency and effectiveness of the company's operations.

 

Czym jest certyfikacja?

 

Następstwem działań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami danej normy, do której wdrożenia Państwo przystąpili, konieczne jest przeprowadzenie auditu zewnętrznego tzw. auditu certyfikacyjnego, którego następstwem jest wydanie / utrzymanie certyfikatu w zależności od etapu na jakim się Państwo znajdują.

 

Certyfikacja ma na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w normach i standardach. Podczas auditu certyfikującego, audytor zewnętrzny dokonuje przeglądu całego zakresu działalności danego przedsiębiorstwa.

 

Celem jest nie tylko „fotografia” systemu zarządzania Twojej organizacji, ale również wartość dodana jaką oferują auditorzy. Doskonalenie systemu i procesów to wzrost efektywności i skuteczności organizacji, bezpieczeństwo i lepsza komunikacja wewnętrzna.

 

Jest więc niczym innym jak nadaniem firmie certyfikatu (zaświadczenia), że dany produkt lub usługa jest zgodny z odpowiednimi normami prawnymi. ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności, których standardy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

 

Dzięki Certyfikatowi, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie. Najczęściej spotykanym typem certyfikacji jest ISO 9001, które określa się na podstawie ośmiu głównych zasad jakości. Wśród innych popularnych certyfikatów wyróżniamy ISO 14001, oraz ISO 22000/HACCP.

 

Nasza jednostka oprócz certyfikacji najbardziej popularnych systemów zarządzania, uzyskała także uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w zakresie certyfikacji zrównoważonej produkcji Biopaliw i Biopłynów (System KZR INiG) oraz certyfikacji Biomasy Stałej na cele energetyczne (Systemu V-Bioss INiG).

 

 

[rozwiń]


 

Biznesowe korzyści z certyfikowanego systemu zarządzania:

 

- Zwiększenie konkurencyjności w przetargach / zamówieniach publicznych. Obecnie posiadanie certyfikatu ISO jest często wymogiem stawianym przez  kontrahentów, wdrożenie danej normy a następnie przestrzeganie jej wytycznych spowoduje, że wybór padnie właśnie na Twoją firmę.

 

Zwiększenie szans na otrzymanie dotacji unijnych. Pamiętaj o tym Przedsiębiorco, że chcąc ubiegać się o  dotacje, wzbudzasz zaufanie oferując usługi wysokiej jakości, posiadany certyfikat jeszcze bardziej zwiększy Twoje szanse o ich ubieganie się.

 

-  Dodatkowo premiuje podczas kontraktowania np. świadczeń opieki zdrowotnej.

 

- Spełnienie specyficznych wymagań potencjalnych kontrahentów z kraju i ze świata (np. wymóg posiadania certyfikatu dla wyrobów kosmetycznych, warunkuje handel z kontrahentami z takich krajów jak np. Austria, Niemcy, Arabia Saudyjska, Wenezuela).

 

- Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

 

- Bez względu na rodzaj otrzymanego certyfikatu, jest on zwykle najlepszą formą uzyskania szacunku i zaufania klientów. ISO, dzięki swojej uniwersalności, niesie za sobą jednak znacznie więcej korzyści.

 

- Jednym z kluczowych pozytywów wdrożenia ISO, jest poznanie indywidualnych potrzeb klienta. Skuteczne jest również wykorzystanie go w celach marketingowych. Dziś niewiele firm, potrafi dobrze zareklamować jakość swoich produktów, ISO jest sposobem idealnym.

 

- Spełnianie wymogów ISO, przekłada się w szczególny sposób również na organizację firmy, dzięki temu pracownicy przechodzą szereg szkoleń, dzięki temu są bardziej kompetentni, będą pracować wydajniej, a cała firma funkcjonować sprawniej. Są oni świadomi własnej wartości, oraz chcą się stale doskonalić. Ułatwia to walkę z konkurencją.

 

- W przypadku inwestycji zagranicznych ISO, jest atutem i znakiem gwarantującym wiarygodność. Wielu prezesów zapomina również że najwyższa jakość produktów to także brak ewentualnych reklamacji. Certyfikat ISO ułatwia również rozszerzenie działalności, oraz przystąpienie do wielu przetargów, w których posiadanie certyfikatu jest wymagane.

 

Korzyści jest znacznie więcej. Jednak najważniejszym następstwem wprowadzenia certyfikowanego systemu zarządzania jest przede wszystkim odpowiedzialność za utrzymanie wysokiego standardu, który chcieliby Państwo  reprezentować. 

 

Patrząc na długofalowe plany, inwestycja szybko się zwraca i przynosi duże zyski. Podnosi prestiż przedsiębiorstwa, a systematyczne kontrole zapewniają mu stabilne działanie. Niewiele jest dziś certyfikatów, które w tak znaczący sposób wpływają na pracę przedsiębiorstwa.

 

[rozwiń]


 

Wymagania jakie musi spełnić firma przed otrzymaniem certyfikatu? 

 

Firma, przed otrzymaniem certyfikatu, musi przejść szereg stosownych kontroli oraz spełnić wysokie normy jakościowe. W uproszczeniu sprowadzają się one do 8 głównych zasad jakościowych:

 

 • Szczegółowa analiza potrzeb i wymagań klientów, którzy stanowią podstawę działalności firmy.
 • Wykształcenie i zdolności organizacyjne kierownictwa firmy.
 • Kapitał ludzki, czyli wykwalifikowani pracownicy.
 • Ocena podejścia do realizacji zleceń i procesów. Jest to najczęstszy sposób do określenie potencjału
        i efektywności.
 • Cel organizacji/firmy, którym winno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji i jakości jej produktów, czy usług.
 • Podejście do problemów i podejmowania decyzji, które powinno być oparte na szczegółowej analizie i
        syntezie wszystkich danych.
 • Analiza stosunków z dostawcami i kontrahentami, które jedynie oparte na wzajemnym szacunku, oraz
       możliwie najkorzystniejszych umowach stanowi gwarancje najwyższej jakości produktów.

 

[rozwiń]

OUR CUSTOMERS

OUR PARTNERS

Fundacja Planuj Zdrowie