Akredytacje i Uprawnienia

 

  

 

 

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179.  

Dzięki temu mają Państwo pewność, że proces certyfikacji i nadzoru systemu jest  prowadzony właściwie, a Państwa organizacja zwiększy wiarygodność i konkurencyjność na rynku.

 

 

 

 

 

Znaczenie akredytacji i jej posiadania przez jednostki certyfikujące.

 

Wdrożenie systemu zarządzania czy przygotowanie wyrobu do certyfikacji wymaga wiele wysiłku. Każda organizacja, który go podejmuje chce uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami danego standardu, np. normy ISO 9001. Organizacje poszukują przede wszystkim jednostek niezależnych, które muszą spełniać określone wymagania. Istotne jest to, aby wybierały one z pośród tych, które są akredytowane.

 

Akredytacja to postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. W przypadku jednostek certyfikujących oznacza to, że dana jednostka spełnia międzynarodowe, zalecone przez IAF – International Accreditation Forum, oraz krajowe wymagania sprecyzowane choćby w ustawie o systemach zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542. z dnia 13 kwietnia 2016 r.). Na mocy tej ustawy w naszym kraju jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji.

 

Poświadczenie akredytacji jest dowodem na to, że jednostka certyfikująca działa zgodnie z najlepszą praktyką.

 

Organizacja wybierając jednostkę certyfikującą powinna dokonywać wyboru jedynie spośród tych renomowanych, akredytowanych, gdyż tylko wtedy może być pewna, że proces certyfikacji i nadzoru systemu czy wyrobu jest prowadzony właściwie, a posiadany certyfikat zgodności z wymaganiami danej normy będzie respektowany przez klientów. 

 

[więcej]

 


             

 

 

 

Noble Cert Sp. z o.o.  jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG będącego odpowiedzią na systemy  REDcert  i ISCC.

 

 

 

 

 

 

Decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.  Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów nadał Noble Cert uprawnienie do wydawania certyfikatów, zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG.

 

Jesteśmy zatem jednostką uznaną przez Komisję Europejską do certyfikacji systemu KZR INiG. Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej.

 

System KZR INiG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską certyfikacji.

 

Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Agencji Rynku Rolnego.

 

 

[więcej]

 


 

Noble Cert Sp. z o.o. jako pierwsza i jedyna polska jednostka certyfikująca, uzyskała uprawnienie Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu V-Bioss INiG.

 

 

 

Decyzją nr DD-711-2/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Administrator Systemu Certyfikacji Biomasy na cele energetyczne (System V-Bioss INiG) nadał Noble Cert uprawnienie do wydawania certyfikatów, zgodnie z wymaganiami Systemu V-Bioss INiG.

 

System V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

 

Zakres działania Systemu V-Bioss INiG obejmuje cały świat. 

 

[więcej]

 


 

 

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013).      

 

 

      

 

Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).  

 

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest zapewnieniem wysokiego poziomu kształcenia i odpowiednim doborem kadry przez naszą jednostkę.

 

[więcej]

 

 


 

 

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARP.

 

 

 

Naszą wiarygodność w zakresie szkoleń i doradztwa oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kompetencje, potwierdzają certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001:2015 oraz normą ISO 29990:2010.

 

Powyższe certyfikaty  zostały  zatwierdzone przez PARP jako spełniające wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.

 

 

Aktualne oferty szkoleń oprócz tych znajdujących się na Naszej stronie znajdą Państwo również odwiedzając stronę BUR PARP serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako instytucja oferująca usługi szkoleniowe. 

 

Rodzaje usług świadczonych przez Noble Cert Sp. z o.o., na które można uzyskać dofinansowanie z EFS:

 

  • Usługa szkoleniowa
  • Usługa doradcza

 

[więcej]

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie