Budownictwo

 

Szeroko pojęta produkcja budowlana jest dziedziną go­spodarki, charakteryzującą się dużą zmiennością i niepowta­rzalnością zadań i procesów. Wynika to z faktu, że w każdym przypadku mamy do czynienia z innym obiektem budowlanym realizowanym w innych okolicznościach czasu i przestrze­ni.

 

Różnice te potęgowane są przez takie indywidualne cechy obiektów, jak: ich różnorodność formy, kształtu, przeznaczenia, różnorodność doboru materiałów, zastosowanie różnych technik wznoszenia i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Dodat­kowym czynnikiem są uwarunkowania zewnętrzne każdej in­westycji budowlanej m.in. czas wykonania, budżet przed­sięwzięcia, warunki środowiskowe w czasie realizacji, dostęp do technologii. Ostatnim czynnikiem tej wielkiej różnorodno­ści uwarunkowań jest potencjał kadry inżynieryjno-technicznej oraz pracowników na stanowiskach robotniczych, realizujących poszczególne zadania związane z budową.

 

Procedury realizacji prac budowlano-montażowych na pla­cach budów znacznie różnią się od procedur dotyczących pro­dukcji materiałów i elementów budowlanych wykonywanych w stałych zakładach przemysłowych, gdzie praca ma charakter ciągły i powtarzalny przez długi okres czasu. Ta różnica w istotny sposób wpływa na efekty częściowe, jak i całościowe, związane z jakością powstałych obiektów budowlanych. W tym aspekcie istotnego znaczenia nabiera problem właściwego zarządzania jakością w czasie prowadzenia całej inwestycji. Problem ten na­leży rozdzielić na różne etapy realizacji inwestycji.

 

Ostateczna jakość obiektu budowlanego jest sumą wszyst­kich czynników związanych z dwoma zasadniczymi aspektami twórczymi obiektu, a mianowicie:

 

  • aspektem materiałowym – wynikającym z prawidłowego – technicznego i technologicznego wykorzystania odpo­wiedniej jakości materiałów,

 

  • aspektem osobowym – wynikającym z zatrudnienia osób – posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania bezpośrednich prac wytwórczych oraz właściwym personelem nadzoru i kontroli.

 

Obie te grupy przyczynowe w warunkach prawidłowo pro­wadzonej działalności podlegają różnym procedurom nadzoru i kontroli, które ujęte są w różne ramy prawne i normatywne, czy też organizacyjne.

 

W przypadku realizacji robót budowanych nie ma już tak precyzyjnego systemu kontroli osób i firm realizujących prace. Na tym etapie można wyróżnić następujące podstawowe wyma­gania mające wpływ na jakość obiektu:

 

  • osobowe uprawnienia zawodowe (kwalifikacyjne) – kadry inżynieryjno-technicznej, odpowiedzialnej za projektowanie oraz prowadzenie i nadzór nad robota­mi budowlanymi wykonywanymi zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, projektem, przepisami technicz­no-organizacyjnymi oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • pracowników wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach regulowanych, np. spawaczy, operatorów żurawi, kontrolerów NDT, itp., których kwalifikacje potwierdzane są na podstawie odrębnych egzaminów i sprawdzeń,
  • zakładowe uprawnienia do realizacji określonych rodza­jów robót, np. mostowych, zbiornikowych.

 

Kolejnym etapem zapewnienia jakości, na poziomie więk­szych jednostek organizacyjnych, jest wdrożenie systemów za­pewnienia jakości według standardów norm serii PN ISO 9000.

 

Działanie systemowe ma za zadanie uporządkować działania organizacyjne i określić wymagane zasoby ludzkie, materiałowe, sprzętowe potrzebne do realizacji określonego działania. Zawarte w procedurach plany kontroli powinny określać kolejność i sposób poszczególnych działań związanych z kontrolą wraz z kryteriami odbiorowymi.

 

Duża zmienność warunków działania przedsiębiorstw,  wymaga ciągłej adaptacji, a nawet zmian na poziomie planów jakości co powoduje, że sys­tem jest elastyczny i nie zawsze nadąża za wszystkimi wymaga­niami realizacyjnymi. Również procedury z niższych szczebli w hierarchii systemu zapewnienia jakości, jak kolejne plany i in­strukcje kontroli, wymagają szczegółowego dostosowywania do poszczególnych inwestycji. Jednak należy podkreślić, takie postępowanie nie jest obowiązkowe – narzucone prawnie, stąd też duża część inwestycji prowadzona jest bez tych proce­dur.

 

Można zauważyć znaczną dysproporcję w podejściu do zapewnienia jakości zarówno wy­robów budowlanych, jak i prac budowlano-montażowych. O ile kontrolę jakości wyrobów dostarczanych na rynek ujęto w dość mocne ramy prawne i organizacyjne, to do obszaru działań związanych z bezpośrednią realizacją robót budowlanych, ich nadzorem i kontrolą w większości przypadków można podcho­dzić w sposób dosyć dowolny, wynikający z interpretacji przepi­sów prawnych na poziomie minimalnych wymagań.

 

Jak wynika ze statystyki oraz doświadczenia z praktyki, najsłabszym ogni­wem w realizacjach prac budowlanych są osoby bezpośrednio wykonujące czynności wytwórcze oraz personel je nadzoru­jący. Zgodnie z zasadami, tam gdzie w długim okresie czasu powtarzalność czynności jest duża, można przez wprowadzenie systemów zarządzana jakością, osiągnąć dobry efekt w posta­ci dobrych wyrobów.

 

W przypadku inwestycji prowadzonych w zróżnicowanym otoczeniu, takie systemy mogą być bardzo pomocne, o ile będzie się wdrażało je i respektowało ich posta­nowienia. Wprowadzenie skutecznych systemów proceduralne­go zarządzania w realizacji prac może w przyszłości wyelimi­nować znaczne ułomności dzisiejszych działań wykonawczych.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie