Przemysł spożywczy

 

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość produkowanej żywności są niezwykle ważne dla każdego człowieka, bowiem każdy z nas jest jej konsumentem. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produkowanej żywności. Przestrzeganie przez wszystkich producentów jakości wytwarzanej żywności jest podstawowym gwarantem, że ofe­rowana na rynku będzie bezpieczna dla konsumentów.

 

We wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) obowiązujące normy prawne wprowadziły obo­wiązek wdrożenia i stosowania systemów zapewnienia bezpieczeństwa jakości żywności.

 

Do obliga­toryjnych systemów należą:

 

  • Dobra Praktyka Higieniczna (GHP),

 

  • Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), 

 

  • System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP).

 

W Polsce obowiązek wdrożenia GHP i GMP w firmach podmiotów produkujących wyroby spożywcze obowiązuje od 20 lipca 2000 roku, a od 1 maja 2004 roku także systemu HACCP [Ustawa z 27 września 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2001, nr 31, poz. 265].

 

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, obok obligatoryjnych systemów zarządzania jakością mogą wdrożyć nieobligatoryjne systemy, takie jak: zarządzania bezpieczeństwem jakości według normy ISO 22000, zarządzania jakością według normy ISO 9001, zintegrowane systemy zarządzania jakością (ZSZJ), zakładowe systemy zarządzania jakością oraz standardy British Retail Consortium (BRC) i Interantional Food Standard (IFS).

 

Przedsiębiorstwa przemysłu spo­żywczego poszukują nowych metod skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jedną z nich jest wdrożenie i sto­sowanie nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością. Stosowanie takich systemów jest dobrowolne. Przedsiębiorstwa mogą je wdrożyć i stosować z własnej woli lub jeżeli wymagają tego krajowi lub zagraniczni odbiorcy (co jest zjawiskiem coraz częstszym).

 

Dobrowolne stosowanie systemów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001 i ISO 22000 może dostarczyć przedsiębiorstwu wielu istotnych korzyści, tj.: podwyższanie poziomu jakości produ­kowanej żywności, dostosowywanie jej do potrzeb i oczekiwań konsumentów, wzrost zaufania klientów, doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem, zmiana kultury organizacji, zwiększenie szans na podwyższenie poziomu konkurencyjności na rynkach i pozyskiwaniu nowych odbiorców, zwiększenie wiarygodności przedsiębiorstwa.

 

Jednak wdrażanie tych systemów może napotkać na wiele trudności i powstanie niekorzystnych dla przedsiębiorstwa sytuacji, takich jak: znikome powiązania sytemu zarządzania przedsiębiorstwem z wprowadzonym systemem zarządzania ja­kością wynikające z niewystarczającej wiedzy kierownictwa zakładu, konieczność zainicjowania głębokich zmian w dotychczasowej strukturze organizacyjnej i opór załogi na przeprowadzenie tych zmian, nieprofesjonalne wdrożenie systemów wynikające z niskich umiejętności i kompe­tencji osób wprowadzających systemy.

 

W związku z czasochłonnością procedur wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania jakością, kosztami finansowymi, barierami i trudnościami związanymi z wdrażaniem, a potem z funkcjonowaniem systemów i brakiem jednoznacznych danych o potencjalnych korzyściach ekonomicznych, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo stosując systemy zarządzania jakością, sprawia, że tylko bardzo nieliczne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zdecydowały się wdrożyć i stosować te nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością.

 

Obok systemów zarządzania jakością zgodnymi z normy ISO serii 9000 lub 22000, przed­siębiorstwa przemysłu spożywczego wdrażają i stosują prywatne standardy BRC (British Retail Consortium) i IFS (International Food Standard), standardy opracowane i wymagane przez brytyjskie sieci handlowe (BRC) oraz niemieckie, francuskie i włoskie sieci handlowe (IFS).

 

Uzyskanie przez przedsiębiorstwo certyfikatu BRC wymaga:

 

  • wdrożenia i stosowania GHP, GMP i systemu HACCP zgodnie z Codex Alimentarius;
  • udokumentowanie stosowanego systemu zarządzania jakością;
  • kontroli produktu na każdym etapie;
  • monitoringu procesu produkcyjnego;
  • spełniania higieniczno-sanitarnych i medycznych wymagań w stosunku do personelu.

 

Wdrożony standard musi być certyfikowany przez uprawnioną przez British Retail Consor­tium jednostkę certyfikującą. Wzrost zainteresowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wdrażaniem i certyfikowaniem tego standardu ma miejsce szczególnie wśród tych firm, które chcą współpracować z sieciami handlowymi. Pomimo tendencji wzrostowej, w 2012 r. tylko 505 polskich przedsiębiorstw posiadało aktualny certyfikat na wdrożony standard BRC. W tej grupie dominowały przedsiębiorstwa branży owocowo-warzywnej i przedsiębiorstwa branży mięsnej, w dalszej kolejności uplasowały się przedsiębiorstwa branży piekarskie, rybnej i mleczarskiej.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

Zawsze proponujemy niezobowiązujące spotkanie z ekspertem. Prosimy o wcześniejszy kontakt tak, aby zapobiec wydłużeniu się terminu spotkania. Spotkanie jest bezpłatne.

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie