Transport kolejowy

 

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost zastosowania metod i technik zarządzania w transporcie kolejowym. Wynika to zarówno z potrzeb doskonalenia procesów transportowychjak i ze wzrastającej roli zarządzania w opracowywanych przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Kolejową regulacjach prawnych oraz standardach odnoszących się do zagadnień bezpieczeństwa transportu kolejowego, utrzymania taboru kolejowego i infrastruktury torowej czy jakości usług w transporcie kolejowym.

 

Koncepcja podejścia do bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zmienia się. Coraz częściej nacisk w pierwszej kolejności jest kładziony nie tylko na same techniczne zabezpieczenia, ale w szczególności na systemowe podejście do zarządzania, w tym wykorzystanie specyficznych i adekwatnych metod oraz technik zarządzania wspomagających procesy zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w transporcie kolejowym.

 

Dotychczasowe podejście do zarządzania skoncentrowane było na zapewnieniu zgodności technicznej wszelkich elementów wchodzących w skład systemu kolejowego. Każdy z tych elementów miał zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń. W nowoczesnym podejściu do zarządzania w transporcie kolejowym mamy do czynienia z wyższym poziomem oceny stopnia osiągania oczekiwanych wyników w zakresie bezpieczeństwa i jakości.

 

Należy spojrzeć na zarządzanie z szerszej perspektywy, widząc zarówno przedsiębiorstwa kolejowe tworzące system kolejowy, ale także ich wewnętrzne systemy zarządzania, które powinny być spójne i kompatybilne wzajemnie dla eliminacji zdarzeń sprzyjających powstawaniu zagrożeń. Spójność tych systemów mają zapewnić wymagane przepisami krajowymi i unijnymi standardy odnoszące się do zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem i jakością.

 

Do systemów zarządzania, adekwatnych dla aktywności firm w sektorze transportu kolejowego, do których należą:

 

  • SMSSafety Management System – System Zarządzania Bezpieczeństwem6,
  • MMSMaintenance Management System – System Zarządzania Utrzymaniem7,
  • QMSQuality Management System – System Zarządzania Jakością ISO 9001 IRIS.
  • RMSRisk Management System – System Zarządzania Ryzykiem .

 

Integracja wskazanych systemów jest konieczna. Tworzenie odrębnych bytów zwiększa biurokrację oraz generuje niepotrzebne koszty utrzymania tych systemów, ale także deprecjonuje ich wagę w przedsiębiorstwie, jeśli są one wdrażane tylko na potrzeby spełnienia wymagania i udokumentowania tego faktu organom kontrolnym działającym w sektorze transportu kolejowego.

 

Punktem wiążącym wszystkie wymagane systemy jest po prostu całościowy proces zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym, który nie może odbywać się z pominięciem wskazanych powyżej wymagań. Najwyższe kierownictwo powinno przyjąć wymagania tych systemów jako branżowy i nieodłączny z sektorem kolejowym rodzaj zarządzania operacyjnego zorientowanego na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa. Powyższe sformułowanie może wydawać się truizmem. W praktyce jednak sprawa ta nie jest tak oczywista, na co wskazuje szereg problemów wynikających z wdrażania tych systemów zarządzania w warunkach polskich.

 

Rozwijanie się problematyki zarządzania w transporcie kolejowym można uznać za nową kartę rozwoju polskiej kolei. Systemowe rozwiązania wprowadzają porządek oraz kształtują jednoznaczny sposób komunikowania się między różnymi uczestnikami ruchu kolejowego. Powstaje jednolity układ definicji w ten sam sposób rozumianych i stosowanych. Można mieć nadzieję, ze wskazane przepisy i standardy oraz zwiększająca się kultura zarządzania wzmocnią i ustabilizują sektor transportu kolejowego w Polsce.

 

Z inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego w ostatnim czasie została podpisana przez naszą jednostkę Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jej sygnatariuszami są zarówno przedstawiciele administracji rządowej, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, firmy produkujące na rzecz transportu kolejowego jak i media branżowe.

 

Podpisana przez przedstawicieli rynku kolejowego Deklaracja jest zobowiązaniem do wprowadzenia kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w tym m.in. do traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego jako priorytetu, ochrony pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa, analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

  

Zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,

przesyłania pytań na adres e-mail: noble@noblecert.pl 

lub kontakt telefoniczny z biurem +48 12 357 16 66

 

 

Nasi klienci

Nasi partnerzy

Fundacja Planuj Zdrowie